Čtvrtek, 30. listopadu 2023
spot_img
DomovESOTERIKA | POVĚDOMÍBuddhismus – co to je a jaké jsou jeho principy?

Buddhismus – co to je a jaké jsou jeho principy?

Buddhismus – co to je a jaké jsou jeho principy?

Buddhismus je jedním z nejstarších filozofických a duchovních systémů na světě. Jeho kořeny sahají do starověké Indie, kde se zrodilo kolem pátého století před naším letopočtem. Jde o fascinující přístup k životu a spiritualitě, hluboce zakořeněný ve východní kultuře, který přitahuje stále více pozornosti lidí po celém světě. V tomto článku probereme buddhismus – co to je, jaké jsou jeho principy a jaké výhody může přinést svým praktikujícím.

Úvod do buddhismu

Dějiny buddhismu

Historie buddhismu sahá až do starověké Indie a je fascinující kapitolou v historii duchovních a filozofických tradic tohoto regionu. Kolem pátého století před naším letopočtem, v dnešní oblasti Nepál, narodil se Siddhártha Gautama (Buddha), který se stal ústřední postavou tohoto náboženství.

Siddhártha Gautama se narodil do bohaté rodiny princů, ale život na dvoře jeho duchovní hledání nenaplnil. Ve věku 29 let opustil paláczjistit pravdu o lidské utrpení a povaha života. Následujících sedm let žil jako asketa, praktikoval těžké umrtvování a meditaci.

Legendární historie buddhismu vypráví o okamžiku, kdy Siddhártha dosáhl osvícení pod stromem bodhi. Stal se Buddhou, což doslova znamená „Probudit". Tato událost se stala výchozím bodem pro učení a filozofické učení, které se vyvinulo v buddhismus.

Prvními učiteli buddhismu byli mniši a jejich učení bylo shromážděno v kánonu buddhistických písem známých jako Tripitaka. To je základ náboženství buddhismu.

Historie buddhismu pokračovala po staletí, rozvíjela se a šířila do různých částí Asie, jako je Čína, Japonsko, Srí Lanka a Tibet. Jak se buddhismus vyvíjel, objevily se různé školy a proudy, jako je théraváda, mahájána a vadžrajána, s různými výklady a praktikami.

Buddha Santa Medicina

Hlavní proudy buddhismu

Buddhismus, ačkoli má jeden zdroj v učení Buddhy Siddhárthy Gautamy, se v průběhu staletí rozvinul do různých směrů a škol. Tyto různé druhy buddhismu ovlivnily jeho doktríny a praktiky a vytvořily bohatou a rozmanitou duchovní tradici. Zde je stručná analýza hlavních trendů v buddhismu:

  1. théraváda: Je nejstarší a často označovaná jako „Malá jóga“ (Pali: Theravada), která se zaměřuje na učení obsažená v Pali Canonu. Předpokládá se, že tato nauka je nejblíže původnímu Buddhovu učení. Theraváda zdůrazňuje, že jednotlivec dosáhne osvícení praktikováním cesty, která zahrnuje morálku, meditaci a moudrost.
  2. mahájána: Toto je jeden z hlavních prvků buddhismu a je známý jako "Velká cesta" (Skt. Mahayana). Mahayana věří, že všichni lidé mají potenciál dosáhnout buddhovství, nejen mniši. Zdůrazňuje altruismus a soucit jako důležité hodnoty a zaměřuje se na bódhisattvy, bytosti, které oddalují své vlastní osvícení, aby pomohly ostatním dosáhnout stejného.
  3. vadžrajána: Tento trend je často spojován s tibetským buddhismem. Vadžrajána klade důraz na rychlé dosažení osvícení a využívá pokročilé meditační techniky, vizualizace a mantry. Tato škola také představila myšlenku gurua, tedy duchovního učitele, který je zásadní pro duchovní rozvoj studenta.
  4. Zen (Chan v Číně): Zen je japonská verze školy Chan, která je variantou zenového buddhismu. Zaměřuje se na přímé intuice a zkušenosti, a rozjímání zen je hlavní praxí. Hodnota je připisována šeptání (koans) a praxi meditace vsedě.
  5. Pure Land (Pure Village Land): Tato škola je často populární ve východní Asii. Jejím hlavním cílem je úspěch Země čisté vesnice, kde člověk může dosáhnout osvícení pod ochranou Buddhy Amitabhaya. Tato škola klade důraz na víru a uchylování se k Buddhovi o pomoc.

Mainstreamový buddhismus se liší ve svých výkladech Buddhova učení a přístupech k duchovním praktikám. Všichni se však snaží dosáhnout osvícení a vysvobození z utrpení, i když cesty, kterými jdou, se mohou lišit. Tyto rozdíly svědčí o bohatství a rozmanitosti buddhismu jako globální duchovní tradice.

Buddhismus Santa Medicina

Základní principy buddhismu

Čtyři vznešené pravdy jsou základem buddhismu a jsou klíčem k pochopení podstaty lidského utrpení a cesty k osvobození. Toto jsou hlavní učení Siddhárthy Gautama Buddhy, jejichž pochopení je klíčové pro každého praktikujícího buddhismu.

Poznání utrpení

První vznešená pravda, známá jako „dukkha“ v sanskrtu, je základem buddhismu. Tato pravda říká, že utrpení je nedílnou součástí lidského života. Zahrnuje nejen viditelné formy fyzické bolesti, ale také psychické utrpení a celkovou nestabilitu, která naši existenci provází. Stojí za to pochopit, že utrpení není jen fyzické nepohodlí, ale také vyplývá z našich tužeb, připoutaností a nepochopení podstaty reality.

Zdroj utrpení

Druhá vznešená pravda identifikuje zdroj utrpení jako „Trsna“, což lze přeložit jako touha nebo touha. Buddha učil, že naše připoutanost k hmotným věcem, naše touha po potěšení a naše honba za smyslnými zážitky jsou hlavními zdroji našeho utrpení. Tyto touhy vedou k neustálému koloběhu touhy a nespokojenosti, což je příčinou našich obtíží.

Možnost ukončit utrpení

Třetí vznešená pravda je víra, že je možné ukončit utrpení. Toto je klíčový koncept v buddhismu, který praktikujícím zprostředkovává naději a účel. Buddha učil, že lidé mají potenciál osvobodit se od utrpení tím, že rozvinou moudrost, soucit a snahu o osvícení.

Cesta k ukončení utrpení

Čtvrtá vznešená pravda je popisem cesty, kterou by měli buddhističtí praktikující následovat, aby dosáhli osvobození od utrpení. Tato cesta je známá jako „árijská osmička“ a skládá se z osmi aspektů, které musí praktikující rozvíjet:

– Správné pochopení

Znamená to pochopit Čtyři vznešené pravdy a učení buddhismu. To je první krok na cestě k osvobození.

– Správné úmysly

Zahrnuje rozvoj pozitivních záměrů, jako je láska, soucit a laskavost, a vzdání se negativních záměrů, jako je hněv nebo chamtivost.

– Správné mluvení

K tomu patří čestná a etická komunikace, vyhýbání se lžím a nadávkám a vyjadřování slov, která přinášejí dobro.

– Správný provoz

Je to praktikování morálky prostřednictvím etického chování, neubližování druhým bytostem a úcty k životu.

– Správná životospráva

Zahrnuje výběr životního stylu, který podporuje duchovní praxi a morálku, vyhýbání se škodlivým činnostem a závislostem.

Správné úsilí

To zahrnuje snahu o rozvoj pozitivních charakterových vlastností, jako je trpělivost a vytrvalost, a boj s negativními sklony.

– Správná pozornost

Rozvíjí schopnost koncentrace na přítomný okamžik, meditaci a introspekci.

- Správná meditace

Zahrnuje praktikování meditace, která pomáhá zklidnit mysl, rozvíjet moudrost a dosáhnout hlubšího pochopení reality.

Čtyři ušlechtilé pravdy a árijská osmička jsou klíčovými naukami buddhismu, které pomáhají lidem pochopit podstatu utrpení a cestu k osvobození. Praktikování těchto učení může vést k hlubší harmonii a porozumění v životě.

Reinkarnace a karma jsou dva základní pojmy v buddhismu, které ovlivňují přesvědčení a praktiky praktikujících. Oba tyto pojmy spolu úzce souvisí a hrají klíčovou roli v pochopení lidského údělu a směřování duchovní cesty.

 

Reinkarnace

Reinkarnace, také známá jako „samsára“, je víra v cyklické zrození a smrt duší. Podle buddhismu, když zemřeme, naši duše nezahyne, ale jde do další tělo, čímž pokračujete ve svém nekonečný moje maličkost cyklus existence. Toto přesvědčení je založeno na přesvědčení, že život je nepřetržitá cesta, na které duše prochází různými inkarnacemi v závislosti na její karmě, tedy skutcích a důsledcích předchozích životů.

Reinkarnace je chápána jako zdroj lidského utrpení, protože cyklické zrození a umírání vedou k neustálému prožívání smyslového utrpení a ztráty blízkých. Buddha učil, že cílem je přerušit tento cyklus a dosáhnout osvobození z reinkarnace, která se nazývá nirvána.

Reinkarnace

Karma

Karma je principem jednání a následky, která úzce souvisí s reinkarnací. Podle tohoto principu tedy to, co děláme v přítomnosti, ovlivňuje naši budoucnost. Dobré skutky vedou k pozitivní výsledky, zatímco zlé skutky vedou k negativní efekty. Karma působí jako neviditelná síla, která ovlivňuje naše budoucí inkarnace a zkušenosti.

Karma

V buddhismu existují tři typy karmy:

  1. Karma těla – jsou činnosti související s fyzickými aktivitami, jako jsou tělesné aktivity a manuální práce.
  2. Karma slov – jsou akce související s komunikací, jako jsou slova, která říkáme, a jakékoli sliby, které dáváme.
  3. Karma mysli – to jsou činy související s našimi myšlenkami a záměry.

Stojí za to zdůraznit, že karma není jen trestem za špatné skutky, ale také odměnou za dobré skutky. Působí jako mechanismus pro učení a vývoj ducha, utváří naši budoucnost v závislosti na našich činech.

Pro buddhistické praktikující je pochopení karmy zásadní, protože vám pomáhá vědomě řídit své chování a usilovat o dosažení pozitivních výsledků v budoucnu. Konečným cílem však zůstává osvobození z cyklu reinkarnace a dosažení nirvána, kde karma přestává mít vliv a duše dosahuje konečného vysvobození z utrpení.

 

Výhody praktikování buddhismu

Praktikování buddhismu má četné výhody jak pro jednotlivce, tak pro společnost jako celek. Je to hluboká a vyvážená duchovní tradice, která nabízí mnoho cenných učení a praktik. Zde je rozšíření výhod praktikování buddhismu:

1. Klid a emocionální harmonie

Jednou z hlavních výhod buddhismu je rozvoj duševního klidu a emocionální harmonie. Prostřednictvím meditačních praktik se praktikující učí ovládat své myšlenky a emoce. To vede ke snížení stresu, úzkosti a úzkosti, což se promítá do lepší pohody a kvality života.

2. Rozvíjení soucitu a lásky

Buddhismus klade velký důraz na rozvoj soucitu a lásky ke všem bytostem. Praktikující se učí porozumět druhým lidem a vcítit se do nich, což pomáhá budovat zdravější a harmoničtější vztahy s ostatními.

3. Pochopení podstaty utrpení

Buddhismus pomáhá lidem pochopit podstatu lidského utrpení a jeho příčiny. To vám umožní přistupovat k životním potížím realističtěji a soustředit se na řešení problémů.

4. Osvobození z cyklu reinkarnace

Jedním z hlavních cílů buddhismu je osvobození z cyklu reinkarnace a dosažení nirvány. Praktikující věří, že dosažení nirvány znamená osvobození od utrpení a znovuzrození, což je nejvyšší duchovní cíl.

5. Rozvoj morálky a etiky

Buddhismus klade velký důraz na morálku a etiku. Praktici se učí jednat eticky, což přispívá k budování lepší společnosti založené na hodnotách, jako je čestnost, soucit a spravedlnost.

6. Zlepšení duševního zdraví

Pravidelné praktikování meditace a introspekce vám pomůže lépe se vyrovnat se stresem, depresí a dalšími duševními problémy. To může také pomoci zlepšit vaši koncentraci a kreativitu.

7. Budování udržitelné společnosti

Buddhismus vybízí k životu podle principů vzájemné závislosti a respektu ke všem bytostem. To může pomoci vybudovat udržitelnější a harmoničtější společnost, kde se lidé budou starat jeden o druhého ao planetu.

8. Hledání smyslu života

Buddhismus nabízí hluboké úvahy o smyslu života a existence. Praktici mají příležitost zkoumat otázky o povaze lidské existence a smyslu života.

9. Snaha o dokonalost

Buddhismus podporuje snahu o dokonalost, jak v duchu, tak v morálce. To motivuje cvičence k neustálému seberozvoji a zlepšování.

Praktikování buddhismu má potenciál pozitivně ovlivnit život jednotlivce i společnosti jako celku a přispět k budování lepšího, udržitelnějšího a harmoničtějšího světa. Je to duchovní cesta, která může vést k hluboké transformaci a osobnímu rozvoji.

Buddhismus Santa Medicina

 

Jak začít praktikovat buddhismus?

Začátek praktikování buddhismu může být fascinující a obohacující zkušenost, která vede k duchovnímu a osobnímu rozvoji. Než však začnete tuto duchovní cestu, stojí za to pochopit několik kroků, které vám pomohou začít praktikovat buddhismus:

Vzdělání a porozumění

Prvním krokem při praktikování buddhismu je získat o něm znalosti. Čtěte knihy, články a referenční materiály, které vám pomohou pochopit základní nauky, jako jsou Čtyři vznešené pravdy a Osmidílná stezka. Pochopení základů buddhismu vám pomůže podniknout vědomější kroky ve vaší praxi.

Výběr konkrétního trendu

Buddhismus má mnoho různých směrů a škol, jako je théraváda, mahájána a zen. Vyberte si tu, která vás nejvíce osloví a která odpovídá vašim duchovním potřebám. Každý trend má své jedinečné vlastnosti a postupy, takže stojí za to najít ten, který vám nejlépe vyhovuje.

Rozjímání

Meditace je klíčovým prvkem buddhistické praxe. Začněte s jednoduchými meditačními praktikami, které vám pomohou soustředit se a uklidnit vaši mysl. To vám pomůže rozvíjet vnitřní rovnováhu a porozumění.

Každodenní praxe

Buddhismus není jen meditace, ale také každodenní chování v souladu s etikou a morálkou. Snažte se žít v souladu se zásadami soucitu, poctivosti a neubližování druhým bytostem. To také znamená praktikovat umírněnost a vyhýbat se přílišné připoutanosti k hmotným věcem.

Hledání učitele

Nalezení duchovního učitele může být cennou podporou ve vaší buddhistické praxi. Učitel vám může pomoci pochopit obtížné koncepty a přizpůsobit praxi vašim individuálním potřebám.

Pokračujte v učení

Praxe buddhismu je procesem neustálého učení. Pokračujte ve studiu, navštěvujte workshopy a duchovní setkání, čtěte další literaturu a rozvíjejte své porozumění a zkušenosti.

Společenství

Pokud je to možné, připojte se ke komunitě buddhistických praktikujících. Sdílená praxe a podpora od ostatních může být motivující a inspirující.

Trpělivost a vytrvalost

Praxe buddhismu vyžaduje trpělivost a vytrvalost. Nečekejte okamžité výsledky. Zaměřte se na cestu, ne na cíl, a dovolte, aby se vaše praxe rozvíjela postupně.

Pamatujte, že praktikování buddhismu je osobní cesta a každý si v této tradici může najít své vlastní místo. Je to duchovní cesta, která vám pomůže pochopit podstatu lidské existence a usilovat o osvobození od utrpení.

Závěry

Buddhismus je fascinující duchovní tradice, která nabízí hluboký vhled do lidského života a utrpení. Praktikování buddhismu může přinést mnoho výhod, včetně zvýšeného povědomí, snížení stresu a vnitřního rozvoje. Pokud se zajímáte o spiritualitu a osobní rozvoj, tato starověká filozofie stojí za prozkoumání.

 

Mateusz Pruszowski
Mateusz Pruszowskihttps://mateuszpruszowski.com
PHD Psychologie, MSc Strategic Management, chemický inženýr, naturopat, numerolog, student čínské medicíny, totální biologický konzultant. Autor blogu SantaMedicina.pl a 7 knih. Tvůrce inovativní metody – Psychobodylogy®. Terapeut, aktivní podnikatel, lektor, motivační řečník.

OBLÍBENÝ

Co jsou runy? Runová abeceda, použití, význam

Co jsou runy? Runová abeceda, použití, což znamená Runy znamenají tajemství. Úzce souvisí s podvědomím. Jejich historie, i přes mnoho složitostí, říká, že v dávných dobách...

Co je Kambo? Duchovní význam, použití a výhody Sapo

Co je to obřad Kambo? Duchovní význam, použití a výhody SAPO Kambo, které také známe jako Sapo, si získává uznání a oblibu v mnoha regionech...

Totální biologie – co to je a jak pomáhá Recall Healing?

Totální biologie – co to je a jak pomáhá? Výhody a nevýhody Recall Healing Total biology je relativně nový směr v alternativním přístupu k nemocem a...

Techniky relaxace mysli. 10 způsobů, jak se uklidnit

Techniky relaxace mysli. 10 způsobů, jak se uklidnit V dnešním světě se málokdo z nás zaměřuje na opravdové uvolnění mysli. Pořád se za něčím honíme, pokud ne...
spot_img

NÁHODNÉ ČLÁNKY

cs_CZČeština